01
مهندس

اصلان
سپهروند

رزومه کاری
02
اصلان سپهروند

گرافیک
تصویرسازی

مشاهده پرونده
03
اصلان سپهروند

مدیریت
روابط عمومی

مشاهده پرونده
04
تکنولوژی

ارتباطات
شبکه ای

مشاهده پرونده